Subject Publication Code Grade 13 Digit ISBN no.
Mathematics/Wiskunde Textbook FET MAT 72 10 978186921391-6
Teacher’s Guide FET MAT 73 10 978186921392-3
Handboek FET MAT 74 10 978186921393-0
Onderwysersgids FET MAT 75 10 978186921394-7
Textbook FET MAT 85 11 978186921425-8
Teacher’s Guide FET MAT 86 11 978186921426-5
Handboek FET MAT 87 11 978186921427-2
Onderwysersgids FET MAT 88 11 978186921428-9
Textbook FET MAT 106 12 978186921482-1
Teacher’s Guide FET MAT 107 12 978186921483-8
Handboek FET MAT 108 12 978186921484-5
Onderwysersgids FET MAT 109 12 978186921485-2
Subject Publication  Code  Grade  13 Digit ISBN no. 
Engineering Graphics and Design/Ingenieursgrafika en Ontwerp Textbook FET EGD 25 10 978186921358-9
Teacher’s Guide FET EGD 27 10 978186921360-2
Handboek FET EGD 28 10 978186921366-4
Onderwysersgids FET EGD 30 10 978186921368-8